Den 26. November ass Première vun eisem neie Stéck

"En Tick zevill"

Weider Virstellungen: den 27. November, den 2.  3.  4  9.  11.  16.  17. Dezember

Reservatiounen ab dem 3. November 2016

 Wéi emmer nom Motto

Wien hei net laacht, ass selwer schold !